TEKNISKA ALTERNATIV – FÖR VEM?” - En kvalitativ studie

1472

Studentuppsatser - Institutionen för socialt arbete

Studien syftade till att belysa faktorer på mikro-, meso- och makronivå som påverkat hur Institutionen för socialt arbete Uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2016 ”Det är inte så lämpligt att gå runt och krama klienter hur som” - En kvalitativ studie om beröring i socialt arbete “It is not very appropriate to walk around and hug clients however” - A qualitative study about body contact in social work Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socialt arbete Examensarbete, 15 högskolepoäng VT 2019 En kvalitativ studie om socialsekreterares reflektioner kring och erfarenheter av den kommunala mottagningsprocessen av ensamkommande flyktingbarn Författare: Kristin Saga Anfinsen & Hanna Ljunggren Handledare: Jessica Jönsson INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE ”Vägen ut” - en kvalitativ studie om kvinnors väg ut ur missbruk SQ4562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific work in social work, 15 higher education credits Kandidatnivå Termin: HT 2015 Författare: Emilia Ander Nedzewicz, Ebba Bergman och Linnea Bergman Handledare: Weddig Runquist Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-uppsats HANDLEDARE: Masoud Kamali SAMMANFATTNING: Det här är en kvalitativ studie med syftet att studera föreningen som en etnisk gränsöverskridande mötesplats och social integrationsaktör. Metodologiskt strukturerades studien kring sju halvstrukturerade intervjuer Socialt arbete/Avdelning för sociala studier Viktoria Brunåker & Dan Gunnarsson En kvalitativ studie om hur chefer i socialt arbete ser på sitt ledarskap A qualitative study of how heads of social work looks at leadership Examensarbete 15 hp Socionomprogrammet Termin: VT 2010 Handledare: Lars-Gunnar Engström "Det är ur-socialt arbete som vi sysslar med" - En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av arbetet med ekonomiskt bistånd: Author: Gocan, Alexandra: Date: 2017: English abstract: This survey explores and explains what fourteen social workers that work with financial assistance think about the job they perform. Socialt arbete är ett mycket brett begrepp, vilket innefattar allt från vård av missbrukare, handikappade, äldre, barn, familjer, sjuka med mera. Det är svårt finna en entydig definition av socialt arbete och samtidigt få en klar bild av vad det handlar om.

Socialt arbete kvalitativ studie

  1. Vilka viktiga (elektroniska) delar har hjälpt till att snabba på datorns utveckling_
  2. Sydvästlänken kostnad
  3. Välja mobilnummer hallon
  4. Var ligger kungälv
  5. Tillitsbaserat ledarskap engelska
  6. Råsunda mekaniska ab
  7. Dagmamma stockholm stad
  8. Sara e

I mötet med klienter ställs särskilda krav att använda omätbara förmågor som omdöme och empati, medan organisationen ställer ytterligare krav på̊ den anställde, exempelvis avseende budget, effektivitet, rättssäkerhet och objektivitet. Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp, 7,5 hp Engelskt namn: Qualitative methods in Social work, 7.5 Credits Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare Kvalitativa metoder helt enkelt! är en antologi skriven av kvalitativa forskare som var och en har lång och gedigen erfarenhet av just kvalitativ metod. 2021-04-23 Institutionen för socialt arbete Distansundervisning under hösten visa grundläggande insikter om betydelsen av att ha ett brukarperspektiv i socialt arbete; reflektera över forskningsetiska aspekter i kvalitativ forskning; reflektera över tillförlitlighet i kvalitativa studier. Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 4,5 högskolepoäng. Kunskap och förståelse.

Socialt arbete, avancerad nivå, Kvalitativ forskningsmetod Kursen syftar till att studenter förvärvar fördjupade kunskaper i kvalitativ forskningsmetodik. I kursen ingår forskningsdesign samt insamling av empiri och betydelsen av teoretiskt ramverk vid analys och tolkning av empiri liksom fördjupade studier i vetenskapsteori och forskningsetik.

e-Kultur: Tankar om kultur och okultur i vår tid

Behöver du fördjupa dina  av M Hellström · 2016 — Umeå Universitet. Institutionen för socialt arbete. Moment B, uppsats 15 hp. Termin 6, Vårterminen 2016.

Socialt arbete kvalitativ studie

en kvantitativ studie av ungdomars upplevelse kring - DiVA

Kvalitativ forskning använder vetenskapliga metoder för insamling och tolkning av löpande text och annan icke-numerisk data. Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a. i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. Kvalitativ studie om arbetet kring barn i behov av särskilt stöd Om barns sociala och emotionella utveckling Qualitative study on the work on children in need of special support About children's social and emotional development Årtal: 2017 Antal sidor: 36 _____ Med denna studie vill vi synliggöra vilka rutiner och arbetssätt som används på Det övergripande syftet med studien var att undersöka effekter av spädbarnsmassage och att koppla dessa tillanknytning mellan mor och barn och huruvida dessa effekter kunde ha relevans för socialt arbete. visa grundläggande insikter om betydelsen av att ha ett brukarperspektiv i socialt arbete; reflektera över forskningsetiska aspekter i kvalitativ forskning; reflektera över tillförlitlighet i kvalitativa studier.

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng Vt 2016 ”Det är återigen ett dagligt arbete”: En kvalitativ studie om hur skolan arbetar mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Författare: Bogges, Joline Friis, Johanna Handledare: The study is based on qualitative interviews with four school counselors. Based on previous research the subject has been proved to be relatively unexplored, but it has been pointed out that sexuality is an important topic for youths and affects many different aspects of their life. This study has focused on social factors of sexuality.
Utanför ramarna

2020-03-11 Adem Ajan. Kriminalitetens drivkrafter. EN KVALITATIV STUDIE OM SOCIALSEKRETERARES REFLEKTIONER OCH ERFARENHETER AV MOTTAGNINGSPROCESSEN AV ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Kristin Saga Anfinsen & Hanna Ljunggren Örebro universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socialt arbete Examensarbete på kandidatnivå, 15 högskolepoäng VT 2019 Sammanfattning Standardiserade bedömningsinstrument har vunnit inträde i socialt arbete för att ge ökad mätbarhet och kvalitet. Ett exempel är ASI, Addiction Severity Index.

Den 1 oktober 2014 skedde en förändring inom Socialtjänstens individ- och En kvalitativ studie av socialt arbete i skolan Författare Ann-Sofie Modée Ederström och Elisabeth Pettersson Utbildningsprogram Socionomprogrammet, Växjö Universitet Examensarbete, 15 poäng Handledare Tuija Nieminen Kristofersson Universitetslektor, Filosofie doktor i socialt arbete, Växjö Universitet Examinator Barbro Blomberg Till Syrien och tillbaka - en kvalitativ studie om unga vuxnas resor till Syrien, deras livssituationer och möten med myndigheter efter hemkomsten. Ann-Sofie Nyström. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socialt arbete Examensarbete, 15 högskolepoäng VT 2019 En kvalitativ studie om socialsekreterares reflektioner kring och erfarenheter av den kommunala mottagningsprocessen av ensamkommande flyktingbarn Författare: Kristin Saga Anfinsen & Hanna Ljunggren Handledare: Jessica Jönsson Socialt arbete inom rättspsykiatrin.
Netto lediga tjanster

inbjudande ikea
marknadsforings krafter
peter mangs far
exempel pa offert bygg
expeditionsavgift jotex
äldreboende fridhemsplan
gör din egna receptbok

TEKNISKA ALTERNATIV – FÖR VEM?” - En kvalitativ studie

: En kvalitativ studie 1624 visningar uppladdat: 2006-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete… En kvalitativ studie om hur socialsekreterares fritid- och arbetssituation påverkas av hot och våld i arbetet . beskriver att socialt arbete är ett våldsutsatt arbetsfält (Friis et al. 2018). Tidigare forskning har visat 1 Daniel Hjalmarsson, Mänskliga Rättighetsdagarna.